Stypendia THL na rok 2024

Komunikat Komisji Stypendialnej Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu

Termin składania podań został przedłużony do 31 sierpnia 2024 r.

Informujemy, że termin nadsyłania (pocztą albo drogą elektroniczną) podań o stypendia THL na rok 2024 upływa z dniem 31 sierpnia 2024 r. W przypadku przesyłek pocztowych o ważności podania decydować będzie data stempla.

O stypendia ubiegać się mogą osoby specjalizujące się w historii literatury polskiej, historii Polski i relacjach polsko-francuskich, historii sztuki polskiej. Zasadniczo chodzi o kandydatów ze stopniem magistra i doktora, którym do kontynuowania pracy badawczej niezbędny jest miesięczny pobyt w Paryżu, korzystanie z tutejszych: bibliotek i archiwów, w pierwszym rzędzie ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Osoby mieszkające w Paryżu i w jego regionie nie mogą ubiegać się o stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

Znajomość języka francuskiego będzie przydatna. Do umotywowanego podania należy dołączyć podpisany życiorys, wykaz publikacji oraz opinie opiekunów naukowych.

Przyznana zgodnie z decyzją Komisji kwota zostanie przekazana stypendyście po przyjeździe. Komisja Stypendialna nie pokrywa kosztów podróży oraz nie zapewnia lokum w Paryżu. Stypendyści proszeni są o przyjazd do Francji z ważną europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Stypendium może być wykorzystane do połowy 2025 roku. Kumulowanie w tym samym czasie różnych stypendiów jest niedozwolone. W ciągu 10 dni po powrocie ze stypendium stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu. Stypendysta ma obowiązek informowania THL o publikacjach powstałych w związku ze stypendium, ma również obowiązek przesłania egzemplarza publikacji nawet jeśli powstała ona częściowo dzięki otrzymanemu stypendium. Należy również umieścić podziękowania dla Komisji.

Wnioski o stypendia prosimy kierować na adres:
Komisja Stypendialna Towarzystwa Historyczno-Literackiego
Société Historique et Littéraire Polonaise
6, quai d’Orléans
75 004 Paris
secretariat@bplp.fr
e.rutkowski@bplp.fr